TPA 18 § 12 Övergångsbestämmelse

Övergångsbestämmelsen gäller för arbetstagare som är eller har varit anställda i Svenska kyrkan senast den 31 december 2017. Bestämmelsen innebär en garanti i form av ett procentuellt värde av vad KAP-KL Svenska kyrkan skulle ha givit vid pensioneringstillfället, jämfört med ålderspension enligt Kollektivavtal om tjänstepension. Garantins storlek framgår av nedanstående tabell.  

Garantin träder in om arbetstagare vid pensioneringstillfället hade varit berättigad till en förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL Svenska kyrkan. Beräkning av pensionsutfyllnad enligt garantin sker tidigast när arbetstagaren är 61 år. En engångsavsättning görs till arbetstagarens premiebestämda ålderspensionsförsäkring för att säkerställa att garantin uppfylls.  

Vid beräkningen ska bortses från eventuell pension från löneväxling och/eller kompletterande premier, där arbetstagaren avstått annat värde. 

Ålder 2018: 55-59
Födda år: 1959-1963 
Garantinivå: 95 %

Ålder 2018: 50-54
Födda år: 1964-1968
Garantinivå: ​90 %

Ålder 2018: 45-49
Födda år: 1969-1973
Garantinivå: ​85 %

Ålder 2018: 40-44
Födda år: ​1974-1978
Garantinivå: ​80 %

En arbetstagare som har fått del av garantin och som genom en senare anställning omfattas av Kollektivavtal om tjänstepension, tillgodoräknas pensionspremie om 4,5 procent på hela den pensionsgrundande lönen.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Förtydligande från sammanträde 2019-06-03

För att den anställde ska få rätt pension vid pensioneringstillfället, ska arbetsgivaren rapportera in den pensionsgrundande lönen som tjänats in under sista kalenderåret i samband med att anställningen avslutas i syfte att gå pension.  

För att säkerställa att årsrapporteringen blir korrekt, ska den pensionsgrundande lönen också inkluderas i den årliga rapporteringsfilen till Kyrkans pensionskassa.

Tolkning från sammanträde 2019-09-24

För den som omfattas av garantireglerna i övergångsbestämmelserna i TPA 18 gäller följande.

Premiebestämd ålderspension beräknas löpande inom TPA 18 baserat på de löner som rapporteras in till kyrkans pensionskassa.

Garantin i TPA 18 innebär att jämförelseberäkning ska ske vid pensioneringstillfället med pensionsförmånen i KAP-KL Svenska kyrkan. Om TPA 18 ger lägre belopp ska pensionsutfyllnad ske. Se § 12 Övergångsbestämmelse TPA 18. Beräkningarna enligt KAP-KL Svenska kyrkan och TPA 18 genomförs utifrån samma givna förutsättningar vad gäller t.ex. återbäringsränta och återbetalningsskydd. I de fall återbetalningsskydd valts minskar garantiförmånen och den garanterade ålderspensionsnivån kommer att vara lägre jämfört med om återbetalningsskydd inte valts. Återbetalningsskyddet omfattar således även det reducerade garantibeloppet.​

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​