TPA 18 § 14 Löneväxling

Arbetstagare och arbetsgivare kan komma överens om löneväxling till ålderspension. Löneväxling sker enligt partsgemensamma centrala riktlinjer.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Beslut vid sammanträde 2019-04-08  

 • Löneväxling får bara ske för dem som omfattas av TPA 18.
 • Löneväxling är en möjlighet, inte rättighet eller skyldighet.
 • Lönen före växling ligger till grund för pensionsavsättningar och löneöversyn.
 • Mellanskillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt (fn 5,8%) läggs på det löneväxlade beloppet.
 • Löneväxlat belopp måste vara minst 1.000 kr och får vara maximalt 10.000 kr per månad.
 • Endast framtida inkomster kan löneväxlas.
 • Löneväxlat belopp placeras i Kyrkans pensionskassa.
 • Löneväxlingen ska effektueras snarast, dock senast inom två månader efter att överenskommelsen träffats.
 • Uppehåll eller avbrytande ska genomföras så snart det är möjligt.
 • Arbetstagarens besked om avslutande / uppehåll bör dock lämnas minst en månad innan.
 • Ny löneväxling efter uppehåll eller avbrytande kan endast påbörjas en gång per kalenderår.

Beslut vid sammanträde 2019-10-15

Löneväxling påverkar inte förmåner eller avdrag som utgår enligt Kyrkans Allmänna bestämmelser.

Detta innebär att det är lönen före avdrag för löneväxling som ligger till grund för t.ex. semesterlönetillägg och övertidsersättning, men också att t.ex. karensavdrag vid sjukdom och tjänstledighet utan lön beräknas på lönen före växling. Observera dock att vid längre tjänstledighet utan lön, kan löneväxling endast ske om det finns lön att växla emot.

Annan ordning får tillämpas hos arbetsgivare fram till och med den 31 december 2019 men därefter ska förmåner och avdrag beräknas på lönen före växling.​​

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

 • tolkning av kyrkans pensionsavtal
 • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
 • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​