TPA 18 § 25 Information, värdebesked m.m.

Parterna är överens om att inom ramen för Kyrkans pensionskassas verksamhet verka för god information om Pensionsavtalet  

Informationen ska innehålla bland annat pensionsgrundande lön, inbetald pensionspremie och värdet av intjänade avlöningsförmåner som arbetstagaren tjänat in hos arbetsgivare inom Svenska kyrkan.  

Utformning av värdebesked ska godkännas av Pensionsnämnden.

Nästa paragraf

Kommentar från Kyrkans pensionsnämnd

Förtydligande från sammanträde 2021-09-14  

Kyrkans pension tillhandahåller numera, enligt Finansinspektionens föreskrifter, pensionsbesked vilka uppfyller kollektivavtalets krav på värdebesked.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​