Tjänstepension Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har numera ett helt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, som gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare. Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare går kvar på KAP-KL Svenska kyrkan.

Anställda i Svenska kyrkan eller närstående organisationer som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation omfattas antingen av pensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan (TPA 18) eller KAP-KL Svenska kyrkan (KAP-KL). Det är arbetstagarens födelseår som avgör vilket avtal som gäller. TPA 18 gäller för alla som är födda 1959 eller senare. De som är födda 1958 eller tidigare omfattas av KAP-KL. 

Om TPA 18, Svenska kyrkan 

TPA 18 gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.  

TPA 18 innehåller bland annat pensionsförmåner såsom: 

  • premiebestämd tjänstepension
  • särskild avtalspension 
  • efterlevandeskydd; pension till efterlevande samt återbetalningsskydd. 

Avtalet är helt premiebaserat och pensionspremien är 4,5% på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (47.625 kr/månad, år 2024) samt 30% på lönedelar över inkomsttaket. I TPA 18 finns ingen undre åldersgräns utan arbetstagaren tjänar in pension från första anställningsdagen. 

Den som varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 eller varit anställd innan detta datum och som vid pensioneringstillfället skulle haft rätt till en förmånsbestämd pension enligt KAP-KL Svenska kyrkan, omfattas av övergångsbestämmelser som innebär att man garanteras en pension motsvarande 80-95% av pensionen enligt KAP-KL, beroende på ålder: 

95% för födda 1959-1963 

90% för födda 1964-1968 

85% för födda 1969-1973 samt 

80% för födda 1974-1978 

Beräkning av eventuell pensionsutfyllnad, enligt övergångsreglerna, sker vid pensioneringstillfället 

Svenska kyrkans pensionsnämnd tillhandahåller tolkningar och anvisningar på sina partsgemensamma webbsidor. Dessa redovisas i anslutning till respektive paragraf i avtalet. Klicka här för att komma till de partsgemensamma webbsidorna.  

Hela avtalet som pdf finns här

Om KAP-KL, Svenska kyrkan 

KAP-KL, Svenska kyrkan gäller från 1 januari 2006 och ersatte då Kyrkans PFA 2000. Avtalet gäller numera för anställda födda 1958 och tidigare. 

KAP-KL innehåller bland annat pensionsförmåner såsom:

  • avgiftsbestämd tjänstepension
  • förmånsbestämd tjänstepension
  • särskild avtalspension 
  • efterlevandeskydd; pension till efterlevande samt återbetalningsskydd 

Avgiftsbestämd tjänstepension 

Den avgiftsbestämda pensionspremien uppgår till 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. 

Förmånsbestämd tjänstepension 

För anställda med en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (47.625 kr/månad, år 2024) tillkommer en förmånsbestämd tjänstepension på lönedelar över brytpunkten. Kostnaden för den förmånsbestämda pensionen varierar stort och arbetsgivarna rekommenderas använda prognoser från Kyrkans pension om man önskar mer korrekta beräkningar än de schabloner om 40 procent som anges i budgetanvisningarna. 

För att en anställd ska få hel förmånsbestämd tjänstepension krävs ett intjänande på minst 30 år. 

Svenska kyrkans pensionsavtal administreras av Kyrkans pension.  

Pensionsavtalen finns även i webbhandboken Vera.