TPA 18 § 29 Tvister

Tvister om tolkning eller tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalet handläggs, med de undantag som framgår av stycket nedan, i den ordning som föreskrivs i KHA. För sådan tvist gäller inte 35 § MBL.    

Önskar en part fullfölja tvisten efter det att förhandlingsskyldigheten är fullgjord gäller följande. Parten ska inom fyra månader räknat från den dag förhandlingen avslutats, hänskjuta tvisten till skiljenämnden som anges i § 30 för slutligt avgörande.

En part som inte fullföljer tvisten inom föreskriven tid förlorar sådan rätt.

Om parten så begär det ska tvisten i stället handläggas enligt LRA. De kollektivavtalsslutande parterna förordar att tvist i första hand bör hänskjutas till skiljenämnd.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​