TPA 18 § 17 Utbetalning m.m.

Arbetstagaren ansöker om utbetalning av ålderspension hos Kyrkans pensionskassa. Arbetstagaren har rätt att få pensionen utbetald senast tre månader efter det att Kyrkans pensionskassa tagit emot ansökan.  

Pensionen betalas ut månadsvis.  Utbetalning pågår längst till och med den månad då arbetstagaren avlider. Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 61 års ålder.  

Pensionen betalas ut livsvarigt och beräknas lika oavsett kön. Om arbetstagaren så önskar kan pensionen betalas ut, helt eller delvis, under en begränsad tid om minst fem år.

Den premiebestämda pensionen omräknas enligt Kyrkans pensionskassas regelverk.

Ny bestämmelse gällande från 1 juli 2020:

Om utbetalning inte påbörjats eller ansökan om sådan utbetalning inte inkommit till Kyrkans pensionskassa vid den tidpunkt arbetstagaren uppnått i 32 a § LAS angiven ålder plus tolv månader, påbörjas utbetalning vid denna tidpunkt. Utbetalning påbörjas dock inte så länge arbetstagaren har en aktiv anställning i Svenska kyrkan eller om arbetstagaren meddelat Kyrkans pensionskassa att utbetalningen ska göras senare.​

Ny bestämmelse gällande från 1 januari 2021:

Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,2 procent av prisbasbeloppet (PBB) kan Kyrkans pensionskassa besluta att betala ut pensionen som en engångsersättning.

Nästa paragraf

Kommentar från Kyrkans pensionsnämnd

Kommentar från sammanträde 2020-09-24

Den automatiska utbetalningen av tjänstepensionen har anpassats till förändringarna i 32 a § LAS. De nya reglerna gäller fr o m 20200701 och innebär att tjänstepensionen utbetalas automatiskt vid 32 a § LAS angiven ålder plus tolv månader om inte arbetstagaren har en aktiv anställning i Svenska kyrkan eller har meddelat Kyrkans pensionskassa att utbetalningen ska ske senare. Arbetstagaren kan också välja att ta ut pensionen tidigare, dock tidigast vid 61 års ålder.

Den automatiska utbetalningen görs för att inte arbetstagaren ska missa att ta ut sin tjänstepension.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​