TPA 18 § 20 Pension till efterlevande

En arbetstagares efterlevande har enligt dessa bestämmelser rätt till

  • pension till efterlevande vuxen, och
    pension till efterlevande barn  

Mom. 1 Giltighet. En arbetstagares efterlevande har rätt till pension till efterlevande om arbetstagaren avlider

a)  under tid då han eller hon är anställd,

b)  under tid då han eller hon har ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL eller får arbetsskadelivränta som samordnas med sjuk- eller aktivitetsersättning,   

Anmärkning. Rätten till pension till efterlevande gäller också om arbetstagaren avlider under tid då han eller hon är sjuk utan att vara anställd, men vid fortsatt sjukdom skulle fätt ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL.  

c)  under tid då han eller hon.får särskild avtalspension, eller

d)  inom sex månader efter det att arbetstagarens anställning upphört  

En arbetstagares efterlevande har inte rätt till pension till efterlevande enligt punkt b)-d) om arbetstagaren vid tidpunkten för dödsfallet har en annan anställning med pensionsrätt och genom denna anställning har rätt till pensionsförmån.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​