TPA 18 § 22 Pension till efterlevande barn

Pension till efterlevande barn betalas ut till arbetstagarens barn eller adoptivbarn till och med den månaden innan barnet fyller 18 år.  

Rätten till pension till efterlevande barn gäller även ror den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB.  

Rätten till pension till efterlevande barn har även utländska barn som arbetstagaren med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem i Sverige for vård och fostran i adoptionssyfte.  

Mom. 1. Beräkning av pension till efterlevande barn görs med de i procent av pensionsunderlaget enligt KAP-KL Svenska kyrkan vid beräkningstidpunkten som anges i tabellen nedan.    

Pensionsunderlag uttryckt i IBB

Högst 7,5: Pensionsnivå 10 % 
Mer än 7,5 och högst 20: Pensionsnivå 28 %
Mer än 20 och högst 30: Pensionsnivå 14 %

Mom. 2. Om det finns flera barn med rätt till pension till efterlevande barn skall pensionen räknas upp genom att pensionsbeloppet multipliceras med nedan angivna faktorer.  

Antal barn

2 barn: Faktor 1,4
3 barn: Faktor 1,6
4 barn: Faktor 1,8
5 eller fler barn: Faktor 2,0

Det uppräknade pensionsbeloppet  ska fördelas lika mellan barnen.  

Mom. 3. Om ett efterlevande barn till en arbetstagare framställer anspråk på pension till efterlevande barn först efter det att sådan pension börjat betalas ut, ska redan utbetalda pensionsbelopp inte omfördelas mellan barnen.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​