TPA 18 § 21 Pension till efterlevande vuxen

Pension till efterlevande vuxen betalas ut till arbetstagarens make, om han eller hon stadigvarande bodde tillsammans med arbetstagaren vid tidpunkten för dödsfallet, och 

a) då stadigvarande bodde tillsammans med barn under tolv år, som någon eller båda makarna hade vårdnaden om, eller

b) utan avbrott bott tillsammans med arbetstagaren sedan minst fem år före tidpunkten för dödsfallet.    

Med efterlevande make jämställs registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.    

Med efterlevande make jämställs också den ogifta person som stadigvarande bodde tillsammans med den ogifte arbetstagaren vid hans eller hennes död, och    

c) som tidigare varit gift eller registrerad partner med arbetstagaren, eller

d) har eller har haft barn, eller då väntade barn med arbetstagaren.    

Mom. 1.  En efterlevande vuxen har inte längre rätt till pension till efterlevande om han eller hon

a)  gifter sig eller registrerar partnerskap, eller

b)  stadigvarande bor tillsammans med någon, som den efterlevande har varit gift eller registrerad med, eller har haft barn med.  

Mom. 2. Beräkning av pension till efterlevande vuxen görs med de procent av pensionsunderlaget enligt KAP-KL Svenska kyrkan vid beräkningstidpunkten som anges i tabellen nedan.    

Pensionsunderlag uttryckt i IBB

Högst 20 IBB: Pensionsnivå 15,0%
Mer än 20 och högst 30 IBB: Pensionsnivå 7,5%         

Mom.3. Pension till efterlevande vuxen betalas ut längst i fem år.      

Mom.4. Avseende kompletterande änkepension hänvisas till KAP-KL Svenska kyrkan Övergångsbestämmelserna punkten 9.

Nästa paragraf

Kommentar från Kyrkans pensionsnämnd

Förtydligande från sammanträde 2017-11-29

Samtliga delar i efterlevandepensionen är oförändrade jämfört med KAP-KL Svenska kyrkan.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​