TPA 18 § 13 Kompletterande premier

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare kan med arbetstagarorganisation komma överens om att premierna till ålderspensionen ska kunna kompletteras med ytterligare premie. Sådan överenskommelse kan även träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Sådana överenskomna premier ska betalas in till arbetstagarens ålderspensionsförsäkring i Kyrkans pensionskassa.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Förtydligande från sammanträde 2020-03-10

Kompletterande premier kan överenskommas antingen som procent av den pensionsgrundande lönen eller anges i kronor. Begreppen kompletterande premier och tilläggspremier betyder samma sak. Vid anmälan till Pensionskassan ska premien anges i kronor. Procentsatta kompletterande premier måste därför omräknas till kronor.

​Förtydligande från sammanträde 2021-03-10​

Kompletterande premie kan utges, antingen periodiskt eller som ett engångsbelopp.

I samband med att exempelvis en överenskommelse om ett avgångsvederlag träffas, kan en del av vederlaget därmed utgöras av en kompletterande premie. Denna premie ska placeras hos Kyrkans pension och ska ingå i den årliga lönerapporteringen.​

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​