TPA 18 § 28 Pensionsnämnd

En särskild nämnd - Pensionsnämnden - ska svara för tolkningen av de bestämmelser och villkor som gäller för Pensionsavtalet samt fylla de funktioner i övrigt som framgår av avtalets bestämmelser. Nämnden ska i övrigt vara rådgivande till Pensionskassan.

Pensionsnämnden har att besluta i frågor som hänskjuts till nämnden och som rör bl.a.

  • försäkringsfall av prejudicerande betydelse
  • tolkning av pensionsavtalet
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare
  • att pröva ärenden om undantag från skyldighet att ansluta anställd till pensionsavtalet.

Arbetsgivare, arbetstagare, avtalsslutande parter eller Kyrkans pensionskassa kan begära att frågor som angår dem tas upp till behandling i Pensionsnämnden.  

Pensionsnämnden består av sex ledamöter.

Till Pensionsnämnden utser Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tre ledamöter och arbetstagarorganisationerna, tre ledamöter. För varje ledamot ska en ersättare utses i samma ordning.  

En av representanterna för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i Pensionsnämnden utses till ordförande.  

Pensionsnämnden fattar beslut endast om samtliga ledamöter och ersättare för frånvarande ledamöter är eniga om beslutet.  

Pensionsnämnden ersätter den partsammansatta pensionsgruppen for KAP-KL Svenska kyrkan och övertar dess uppgifter.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​