TPA 18 § 26 Garanti

Garanti enligt detta pensionsavtal innebär att arbetstagare eller dess efterlevande ska hållas skadeslösa om arbetsgivare inte fullföljt sina skyldigheter enligt detta avtal. Arbetstagaren ska då tillgodoräknas premier och andra förmåner i samma utsträckning som om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal.  

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​