TPA 18 § 15 Pensionspremie vid samtida parallella anställningar

För arbetstagare som under samma anställningsperiod innehar mer än en anställning inom pensionsavtalets tillämpningsområde beräknas pensionsgrundande lön och premie som om anställningarna hade utgjort en anställning. Kostnaden fördelas proportionellt mellan arbetsgivarna.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Tolkning från sammanträde 2019-03-22

Pensionsnämnden konstaterar att partsavsikten gällande § 15 främst varit att omhänderta tjänstepensionen för arbetstagare som har två eller flera fasta arbetsgivare.  

För att säkerställa om § 15 är tillämplig är första steget att identifiera arbetstagare som har pensionsgrundande lön från fler än en arbetsgivare inom Svenska kyrkan. Därefter är huvudregeln att de anställningar som räknas samman är sådana där arbetstagaren haft en ”överenskommen fast kontant lön” i enlighet med vid var tidpunkt gällande Kyrkans AB.  

Nämnden konstaterar att partsavsikten gällande § 15 främst varit att omhänderta tjänstepensionen för arbetstagare som har två eller flera fasta arbetsgivare. Om det uppstår fall där arbetstagare gör pensionsförlust p.g.a. flera anställningar inom Svenska kyrkan, och som inte gäller frågan om timlön eller ”överenskommen fast kontant lön”, hänskjuts frågan till pensionsnämnden för beslut. Nämnden är överens om att diskutera dessa utifrån partsavsikten.

Tolkning från sammanträde 2019-09-24

Vid parallell anställning oavsett tidslängd och lönenivå ska löner sammanräknas. Därefter bestäms gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp i proportion till den parallella anställningstiden innan fastställande av pensionspremie.

För övrig anställningstid beräknas pensionspremie separat.​

Tolkning från sammanträde 2021-05-20

Det är lönesumman hos respektive arbetsgivare i relation till den totala lönesumman som utgör grund för proportionering av premiekostnaden.

Förtydligande från sammanträde 2023-06-15
Under tid då avgångsvederlag utbetalas periodiskt föreligger normalt sett inte något anställningsförhållande. Om arbetstagaren under den tiden arbetar hos en arbetsgivare som omfattas av TPA 18 räknas det inte som en parallell anställning enligt § 15. Avgångsvederlaget ska alltså inte räknas samman med lön från annan arbetsgivare vid beräkning av pensionspremie. Vid inrapportering av avgångsvederlag finns information hos Kyrkans Pension. Se även § 9.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​