TPA 18 § 9 Pensionsgrundande lön

En arbetstagares pensionsgrundande lön beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp (IBB).

Den pensionsgrundande lönen är de avlöningsförmåner i anställningen som arbetsgivaren har betalat ut till arbetstagaren enligt Kyrkans AB § 15 och tillhörande särskilda bestämmelser eller motsvarande förmåner enligt lokala bestämmelser.

Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare fär träffas avtal om att den pensionsgrundande lönen även omfattar annan avlöningsförmån.  

Under ledighet till följd av sjukdom, graviditetspenning, olycksfall eller arbetsskada, ledighet enligt FörL. eller ledighet utan rätt till förmåner på grund av fackligt förtroendeuppdrag, ingår i den pensionsgrundande lönen även det lönebortfall som uppkommit på grund av ledigheten. För en arbetstagare med timlön beräknas lönebortfallet till den lön som han eller hon enligt då gällande förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått.  

Arbetsgivaren kan besluta att pensionsgrundande lön ska beräknas även vid annan ledighet än i stycket ovan.  

I den pensionsgrundande lönen ingår inte kostnadsersättningar (skattefria eller skattepliktiga).

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Kommentar från sammanträde 2023-06-15

Avgångsvederlag räknas inte som pensionsgrundande lön enligt § 9. Vid överenskommelse om att ett avgångsvederlag ska vara tjänstepensionsgrundande finns information hos Kyrkans Pension. Se även § 15.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​