Delegation

Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

Delegation i fokus

För att få en väl fungerande organisation är det bra att fördela uppgifter och beslutanderätt till den som har bäst möjlighet att genomföra uppgifterna och överblicka konsekvenserna av ett beslut. 

Ansvar för viss verksamhet, beslut eller uppgifter kan delegeras 

Den som har delegerat har dock kvar huvudansvaret. Det som delegeras är ansvaret för en viss verksamhet med befogenhet att utföra de uppgifter som behöver utföras och rätten att fatta beslut. Det är också möjligt att delegera rätten att fatta ett visst beslut, att fatta beslut i en viss kategori av ärenden eller att utföra vissa uppgifter som delegeras.  

Den som har delegerat kan återkalla delegationen när så behövs. 

Det är viktigt att ansvar och befogenheter följs åt. Det är nödvändigt för att kunna ta ansvar för de uppgifter som ska genomföras.  

Returnera delegation 

Den som anförtrotts uppgiften genom delegation kan i sin tur delegera vidare, men kan också returnera delegationen. Att returnera delegation betyder att man återlämnar den delegerade uppgiften eller ansvaret om man exempelvis saknar tillräckliga resurser eller kompetens för att utföra viss uppgift.   

Rätt kvalifikationer krävs 

Den som delegerar har ansvaret för att den som fått delegationen har rätt kvalifikationer och ska ha kontroll över att delegationen kan upprätthållas. Det är därför viktigt att man också gör upp rutiner för hur beslut som fattas på delegation ska dokumenteras och återrapporteras.   

Delegera inte principiella beslut 

Delegationen bör aldrig omfatta ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.